Jesse Livermore chân kinh Phần 3 - Tổng quan bài họcMức độ quan trọng
Tất nhiên không phủ nhận cơ bản + kĩ thuật + tâm lí = phƣơng pháp phân tích tổng hợp chiếm 25% trong yếu tố quyết định chiến thắng (3 thứ trên)


- còn lại là kế hoạch: 25%
- quản lí vốn: 25%
- và tâm lí chiến: 25%

Quản lí vốn muốn tốt, bắt buộc phải vô vi.
Quản lí vốn 1% và 3%.

Có mỗi Jesse là đạt tới cảnh của tâm lí. Phân tích và đọc vị tâm lí của nhà giao dịch, của thị trường. Nó là căn bản nguyên căn. Nếu đủ thâm hậu, đọc 2 cuối:
• Chết vì chứng khoán
• Hồi ức của một thiên tài chứng khoán.


Chúng mày có bài bò gấu, bài bán cam để áp dụng tin tức vào xử lí.
  • Chúng mày đƣợc học cản, kháng cự, hỗ trợ, trend, dow là kĩ thuật.
  • Vùng đu đỉnh, vùng xả hàng.
  • Bí mật tâm lí đám đông.
  • Tâm lí thí trƣờng.

 Muốn xem hoạt động mua bán thì đi theo con vợ ra chợ. Đơn giản vậy thôi 

Fibonacci thần chưởng thì ghê rồi. Nó là quy tắc của vũ trụ.
Chỉ còn mỗi chiêu quản lí vốn + bí mật nhà cái.
Nhà cái không sợ thằng ăn 1 lần nhiều tiền.Nhà cái sợ thằng ăn đều.


Chúng mày được học:

  • Lí thuyết Dow.
  • Kháng cự hỗ trợ.
  • Tâm lí market.
  • Bí mật tâm lí đám đông.

Là những thứ tinh tuý của cuộc đời tao đấy.Xu hướng và Entry

H4, D1: xu hướng
giá nằm trên EMA89 và EMA34 -> tăng 
giá nằm dƣới EMA89 và EMA34 -> giảm

H1, M15: entry
lúc này bật sang M15 hoặc H1 để xem giá nằm trên hay dưới
-> canh mua

Kinh nghiệm
90% nếu không duy trì được xu thế tăng ổn định trên MA đó, thì đáy cũ sẽ xuyên pháElliott Wave

Sóng số 4 không bao giờ đƣợc phép đóng cửa thấp hơn sóng số 1.
Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.
Sóng 2 thƣờng hồi về các vùng Fibo 23.6 -> 61.8 và chạm dải (somc 12?)0 Comments

Đăng nhận xét