Thử Nghiệm năng lượng Orgone Với Quả Chuối
sử dụng 1 quả chuối và cắt ra 2 mảnh nhỏ để thử nghiệm.mảnh chuối có orgone đánh dấu O, mảnh không có orgone đánh dấu X


Cho 2 mảnh vào 2 cốc khác nhau

Bọc màng bọc thực phẩm kín cốc

10 ngày sau

14 ngày sau

17 ngày sau

25 ngày sau0 Comments

Đăng nhận xét