Chương 2: Điểm khởi đầu (nghệ thuật sống)


Chương 2: Điểm khởi đầu (nghệ thuật sống)


Nguồn gốc của đau khổ nằm ngay trong mỗi  chúng ta. Khi hiểu được thực tế của chính  mình thì chúng ta sẽ nhận biết được giải pháp của vấn  đề đau khổ. “Hãy biết mình” đó là lời khuyên của những  người hiểu biết. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách hiểu  được tính chất của chính mình, nếu không chúng ta chẳng  bao giờ giải quyết được vấn đề của ta hay của thế giới.
Nhưng thực sự thì chúng ta biết gì về chính mình?  Chúng ta tự cho mình là quan trọng, là độc nhất, nhưng  sự hiểu biết về chính mình thì rất hời hợt. Chúng ta hoàn  toàn không biết gì về mình ở những tầng lớp sâu hơn.
Đức Phật quan sát hiện tượng của con người bằng cách  quan sát chính ngài. Bỏ ra ngoài mọi định kiến, Ngài tìm  hiểu thực tại bên trong và nhận ra rằng mỗi chúng sinh là  sự kết hợp của năm tiến trình: bốn thuộc về tinh thần và  một thuộc về thể xác.