Chương 5. Tu tập giới hạnh (nghệ thuật sống)

Chương 5. Tu tập giới hạnh (nghệ thuật sống)


Chương 5. Tu tập giới hạnh (nghệ thuật sống)


 Để thoát khổ, chúng ta phải diệt trừ nguyên  nhân gây ra khổ: tham, sân và si (thèm muốn,  chán ghét, vô minh). Để đạt được điều này, Đức Phật đã  khám phá, đã thực hành và đã dạy một con đường thực  tiễn để đạt được mục đích này. Ngài gọi con đường này là  Bát Thánh Đạo.
 Có lần, được thỉnh cầu giải thích giáo huấn này bằng  ngôn từ giản dị dễ hiểu, Ngài nói:
 “Không làm các việc ác,
 Thành tựu mọi điều lành,
 Giữ tâm ý thanh tịnh,
 Chính lời chư Phật dạy.”